poniedziałek, 25 stycznia 2016

Kopalnia anhydrytu "Nowy Ląd" / "Lubichów"

"Zakłady Górnicze „Lubichów” jako samodzielne przedsiębiorstwo powołane zostały z dniem 1 stycznia 1956 roku. Złoże obszaru górniczego Lubichów udostępnione  było czterema szybami."

"W okresie eksploatacji rudy miedzi od roku 1962 do lipca 1976 r. kopalnia „Lubichów” stanowiła wydział  ZG „Konrad”."

"W roku 1984 uruchomiono eksploatację badawczą  siarczanów wapnia (anhydrytu i gipsu). Z dniem 1.01.1997 r. dokonano  połączenia kop. „Lubichów” (wyodrębnionej z ZG Konrad w likwidacji) z zakupioną przez DSI kopalnią  „Nowy Ląd” w jeden podmiot gospodarczy pod nazwą  Kopalnia  Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd sp. z o.o. "

HISTORIA BUDOWY KOMPLEKSU GÓRNICZO-HUTNICZEGO NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
http://www.history-of-mining.pwr.wroc.pl/attachments/article/20/22Pazdziora-Kompleks_gorn-hutn_powiatu_Boleslawieckiego.pdf

___________________________________________________________________
"Obszar złoża leży w obrębie synkliny grodzieckiej stanowiącej północno-wschodnie skrzydło zapadliska północnosudeckiego. Synklinę grodziecką wyznaczają: od wschodu wychodnie skał czerwonego spągowca, zaś od NW - skały metamorfiku kaczawskiego."

"Gipsy i anhydryty występujące w niecce grodzieckiej są znane od czasów poszukiwań rud miedzi jeszcze sprzed roku 1939. W latach 50-tych, w ramach prowadzonego rozpoznania rud miedzi, udokumentowano w granicach złoża rud miedzi Niecka Grodziecka złoże anhydrytów i gipsów, obejmujące 2 pola - Lubichów i Konrad."

"Cechsztyn górny w złożu Lubichów-Konrad budują 3 kompleksy skalnych o łącznej miąższości w granicach od 80 do ponad 150 m. Kompleks środkowy tworzą iły ciemnobrązowe, niekiedy czarne, w stropie których występuje seria anhydrytowo-gipsowa z przerostami łupków ilastych, łupków ilasto-gipsowych oraz z pojedynczymi wystąpieniami piaskowca i wapienia  (Neuman W., 1990). Seria złożowa (anhydrytowo-gipsowa) zalega w formie pokładu o rozciągłości NW- SE ze zmiennym kątem upadu  7 do 300 na SW. W głębszych partiach zalegania serii złożowej kąty upadu nie przekraczają 100. Największe upady są w strefach bliskich wychodniom i w wąskich blokach tektonicznych."

http://surowce-chemiczne.pgi.gov.pl/gipsy-Konrad.htm

___________________________________________________________________

"Po ponad 30 latach w gminie Warta Bolesławiecka zostanie zaprzestane wydobycie anhydrytu, a kopalnia Lubichów w Lubkowie będzie zlikwidowana. Główne powody to niewystarczające zapotrzebowanie na ten surowiec oraz duże koszty zawiązane z wypompowywaniem wody z kopalni."


źródło: http://www.muzyczneradio.com.pl/13682,wiadomosci,likwidacja-kopalni-lubichow.html